Nieuws

INNEN CONTRIBUTIE 2021

Door de penningmeester wordt 27 februari gestart met het innen van de contributie via automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 12,50 euro. Dit wordt besteed aan het behartigen van de belangen van de inwoners, of het nu gaat om de Harderwijkerweg of de plannen de natuur af te sluiten.

Nieuws

AFHALEN LEDENPAS

Leden van de buurtvereniging die nog niet in het bezig zijn van hun ledenpas kunnen deze tijdens de openingsuren afhalen in het dorpshuis De Wieken. Beheerder Esther Poorter staat u/jullie graag te woord

Nieuws

KONINGSDAG

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over het al dan niet kunnen doorgaan van evenementen tijdens Koningsdag. De verwachting is dat grootschalige evenementen niet worden toegestaan. Buiten de vraag of er dan nog tijd is deze te organiseren. Het bestuur van de buurtvereniging werkt wel aan een alternatief programma waaraan zowel jong als oud kunnen deelnemen. Zodra hier meer over bekend is doen wij daar uiteraard mededeling van.

Nieuws

JAARVERGADERING VERPLAATST

De jaarvergadering van de buurtvereniging is verplaatst van maandag 15 maart naar maandag 29 maart. Op dit moment wordt gewerkt aan de agenda. Zodra deze gereed is wordt deze gepubliceerd. Het doorgang is onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels

Nieuws

WERKZAAMHEDEN HARDERWIJKERWEG

De gemeente Nunspeet heeft ons als buurtvereniging verzocht ambassadeurs te zoeken die mee kunnen praten als het gaat over de nog uit te voeren werkzaamheden aan de Harderwijkerweg. Het gaat om het gedeelte tussen de bebouwde kom en de Hierdense Beek.
Deelname is mogelijk voor bedrijven, aanwonenden, vertegenwoordigers van verenigingen etc. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via: w.kooymans1948@gmail.com Graag wel op korte termijn. Wij hebben eerder al bericht over de geplande werkzaamheden. In tegenstelling tot aanvankelijk waarbij altijd een rijbaan beschikbaar zou zijn wordt nu toch aangegeven dat totale afsluiting soms nodig is in verband met asfalteringswerkzaamheden

Nieuws

Gemeente Nunspeet werkt aan participatiebeleid

De gemeente Nunspeet werkt aan het opstellen van participatiebeleid; meedoen en -denken over
(bouw)activiteiten, projecten en beleid. Daarvoor is het van belang om te weten op welke manier de
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken willen worden. Op de
webpagina nunspeet.nl/participatie is een enquête te vinden waarin hen gevraagd wordt naar de
gewenste wijze van participeren. Het is de bedoeling dat het participatiebeleid in het derde kwartaal
van dit jaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad.
Wethouder Marije Storteboom: “Soms houdt participatie alleen het geven van je mening in over een
project of plan, maar als het kan, willen we bij de start van elk gemeentelijk project of plan bekijken
hoe we samen met onze inwoners en ondernemers kunnen optrekken. Daarbij is het belangrijk om te
weten wat er bij hen leeft en hoe zij betrokken willen worden. We hebben al diverse mooie projecten
samen gedaan met onze inwoners en ondernemers. Denk aan het Edzard Koningpark en Centrum
Nunspeet.”
De enquête is van 16 februari tot en met 16 maart in te vullen op nunspeet.nl/participatie of als
geprinte versie af te halen bij de receptie van het gemeentehuis (ingevulde enquêtes kunnen hier
ook weer worden ingeleverd). De ingevulde gegevens en informatie worden vertrouwelijk
behandeld

Nieuws

planning werkaamheden Harderwijkerweg

Het bestuur heeft eind januari bericht ontvangen van de Gemeente Nunspeet, welke op 1 december 2020 verzonden is naar de omwonenden van de Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom, tussen Hulshorst en Hierden.

Als alles volgens plan verloopt start de gemeente Nunspeet in mei of juni met de werkzaamheden aan het gedeelte van de Harderwijkerweg tussen de bebouwde kom en de Hierdense Beek.
Dat blijkt uit een informatiebrief die door de gemeente Nunspeet is opgesteld nu vanwege de coronacrisis geen informatieavond kan worden gehouden. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie is dat er een nieuwe toplaag wordt aangebracht die voldoet aan de eisen van de inrichting en het gebruik van de weg. Ook wordt er belijning aangebracht, aansluitend bij het gebruik van de weg en de inrichtingseisen van een weg waar een maximum geldt van zestig kilometer per uur. In de bochten worden accenten aangebracht.
In het plan is ook opgenomen dat er een aantal oversteekpunten voor wild worden aangebracht. Over de locaties is overleg gevoerd met de natuurorganisaties. Vanwege de technische eisen ten aanzien van de aan te brengen asfalt laag moeten de werkzaamheden in een kort tijdsbestek en over de gehele wegbreedte worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor het afwikkelen van het doorgaande verkeer. Er moet nog worden uitgewerkt op welke wijze het doorgaande verkeer moet worden omgeleid.
Na de werkzaamheden in mei of juni worden eind 2021 de groenwerkzaamheden afgerond. Dit heeft te maken met de plantwerkzaamheden. Alle informatie over de plannen is te vinden op de gemeentelijke website  www.nunspeet.nl  onder het kopje ‘werk in uitvoering.’
Daarnaast gaat de gemeente nog in overleg met de Buurtvereniging Hulshorst over het benoemen van een aantal ambassadeurs. Die moeten een rol spelen in de communicatie met de achterban en de gemeente gedurende het gehele proces van eventuele aanbevelingen voorzien. Gedacht wordt aan onder meer vertegenwoordigers van de ondernemers, de verenigingen uit Hulshorst en aanwonenden.

Vragen/opmerkingen kunt u altijd plaatsen op ons contactformulier

Nieuws

onrust over afsluiting Hulshorsterzand

Er is onrust ontstaan over de plannen om tot afsluiting van de zandverstuiving in Hulshorst te komen en enkele parkeerplaatsen te sluiten en te verplaatsen. Voor ons als Buurtvereniging reden aan de bel te trekken en een bezwaar kenbaar te maken bij diverse instanties. Ook in de toekomst zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Wij betreuren het pas in een laat stadium bij de voorbereidingen van de besluitvorming te zijn betrokken.

Als bestuur van de Buurtvereniging Hulshorst tekenen wij hierbij bezwaar aan tegen de voorgenomen plannen rond het Hulshorster- en Beekhuizerzand.
Inwoners van Hulshorst zijn in de afgelopen jaren al veelvuldig geconfronteerd met het geheel- of gedeeltelijk afsluiten van wegen waardoor de beleving van de natuur sterk is verminderd. Beseft moet worden dat onder meer de zandverstuiving deels is aangekocht met gemeenschapsgeld van overheden met de verplichting dat deze opengesteld moeten blijven voor publiek. Indien dit niet gebeurt moeten deze gelden geheel of gedeeltelijk worden teruggestort. De vraag is of natuurorganisaties hiervoor de benodigde gelden bezitten.
Wij vinden het idee het parkeren te concentreren in Harderwijk of Nunspeet werkelijk van de zotte. Dat geldt ook voor de verplaatsing van de parkeerplaatsen of het opheffen van de parkeerplaats aan de Klarenweg. Deze laatste parkeerplek wordt onder meer gebruikt door bezoekers van het Aortjes Huis dat hiermee een stuk minder gemakkelijk bereikbaar wordt.
Verplaatsing van de overige parkeerplaatsen betekent dat hiervoor op een andere locatie natuur moet worden verwijderd.
Wij vinden dat de zandverstuivingen toegankelijk moeten blijven voor publiek. Onze ervaring is dat het maar zelden echt druk is en de meeste bezoekers ook prima met de natuur weten om te gaan. Er zouden hooguit op enkele specifieke locaties beperkingen kunnen worden opgelegd tijdens het broedseizoen van de vogels. Te gemakkelijk wordt aangenomen dat de teruggang van vogels is te wijten aan de mens terwijl dit een tendens is die zich landelijk voordoet.
Wij zijn niet tegen een eventuele ontwikkeling van het Hendriksbos om bezoekers meer natuurwaarde te doen beleven. Daarbij moet worden gekeken of de zogenoemde Lekberg in ere kan worden hersteld. Nog steeds stroomt hier water uit de berg, zij het dat de plekken waar dit gebeurt niet meer open worden gehouden zoals in het verleden jarenlang is gedaan door een inwoner van Hulshorst. Het is een voor Nederland uniek fenomeen.
Natuur is er voor de mens om van te genieten. Dat mag en moet niet verboden worden door het stellen van toegangsverboden.
Hopende dat U kennis wilt nemen van onze bezwaren en hiermee ernstig rekening wilt houden in Uw uiteindelijke voorstellen, zoals deze opgesteld gaan worden.
Met vriendelijke groet,

Ruud van der Horst, voorzitter

Nieuws

sleuteloverdracht beheerder “De Wieken”

HULSHORST – Tijdens een korte bijeenkomst in het dorpshuis De Wieken heeft 30 december de officiële
sleuteloverdracht plaatsgevonden tussen de afscheid nemende beheerder Rob Smink en de nieuwe
beheerder Esther Poorter.
Rob Smink is dertien jaar beheerder geweest van het dorpshuis. In verband met het corona-virus zal pas op
een later moment hem een afscheidsreceptie worden aangeboden volgens de dan geldende corona-
regels. Dat geldt ook voor voorzitter Jan Quist de na ruim twintig jaar afscheid neemt en wordt
opgevolgd door Reinald Olthuis. Zowel Jan Quist als Rob Smink hebben een bewogen periode achter de rug,
onder meer door enkele verbouwingen die het dorpshuis heeft ondergaan maar ook door de brand die
veel schade veroorzaakte.
Esther Poorter is inwoonster van Hulshorst en daar vooral al bekend vanwege haar foodtruck waarmee
zij al enkele evenementen van de Buurtvereniging Hulshorst heeft opgeluisterd zoals de
avondwandelvierdaagse en de wiekdagen.
De nieuwe beheerder heeft aangegeven met uitzondering van de zondag en de maandag het dorpshuis
geopend te willen houden. Over de maandag denkt ze overigens nog na. In ieder geval valt op de
maandag op afspraak van het dorpshuis gebruik te maken. Met de Stichting Nunspeet uit de Kunst
worden de mogelijkheden bekeken in het dorpshuis een Toeristisch Informatie Punt (TIP) onder te
brengen.
Esther Poorter wil verder onder meer open zijn voor het afhalen van maaltijden, snacks etc. Ook komt er
aanschuiven bij maaltijden, swinging-bingo, dansen, klaverjassen, darten en wil ze graag een prikpost van
het St. Jansdal in het dorpshuis zien ondergebracht. Verder ondernemersbijeenkomsten, het vieren van
verjaardagen, bruiloften, jubilea, toneeluitvoering, concerten, thema-avonden enz. Ook wil ze graag een
biljart zien geplaatst. Gestreefd wordt het dorpshuis een huiselijk aanzien te geven.
Verder wordt bekeken of het terras een wat toegankelijker aanzien kan worden gegeven. Onderzocht
wordt of de toiletten gemoderniseerd kunnen worden.

Nieuws

Nieuwjaarswens 2021

namens het bestuur van de Buurtvereniging Hulshorst wens ik U een gezond en gelukkig 2021.
Wij hopen dat het Coronavirus spoedig “onder de knie” is en dat wij weer normaal ‘samen’ kunnen komen. Het jaarplan ‘activiteiten 2021’ is reeds gepubliceerd, rekening houdend met het feit dat er op dit moment beperkende maatregelen zijn.

Op 2 januari om 19.00 uur zal door de burgemeester van Nunspeet, de heer Van de Weerd, een Nieuwjaarswens worden uitgezonden via RTV Nunspeet. Ik heb hieraan meegewerkt met een wens vanuit Hulshorst die ik hieronder toevoeg:

” alle inwoners van Nunspeet en in het bijzonder de inwoners van Hulshorst wens ik een heel goed en
“gelukkig Nieuwjaar.

” Het afgelopen jaar zijn de geplande activiteiten, door de lokale en of landelijke overheid, gecanceld.
” Voor het komend jaar heeft het bestuur al een jaarplan met activiteiten vastgelegd, rekening houdend met eventuele beperkingen die ons worden opgelegd.

” Als voorzitter van de Buurtvereniging Hulshorst spreek ik de hoop uit dat we, vanaf het 2e kwartaal, weer samen “met elkaar onze ‘ gewone’ dingen kunnen doen, het verenigingsleven oppakken en laten we het verlies van vorig
” jaar snel in de geschiedenis schrijven.

” Een gezond 2021 !

Ruud van der Horst,
voorzitter