nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 27 maart 2024 om 19.30 is de algemene ledenvergadering van onze buurtvereniging. De aanvang is om 19.30 uur in dorpshuis De Wieken.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen jaarvergadering 2023;
 4. Verslag over 2023;
 5. Jaarverslag penningmeester;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Decharge bestuur
 8. Bestuurswijzigingen – aftredend / aantredend
 9. Benoeming kascommissie;
 10. Begroting 2024 en vaststellen contributie 2025;
 11. Concept programma 2024 evenementencommissie;
 12. Rondvraag;
 13. Sluiting.

Zie de link voor de stukken. Wilt u zich kandidaat stellen voor het bestuur laat me dit uiterlijk 20 maart weten.

Ik hoop u ook te zien. Met vriendelijke groet,

Stefan Schuiling

Voorzitter buurtvereniging Hulshorst

Wat je misschien ook leuk vindt