nieuws

pLANNEN VOOR LANDGOED HULSHORST

HULSHORST – De waterstand in de Zilverbeek verdient de nodige aandacht als het gaat om de toekomstvisie voor het landgoed Hulshorst. Daarnaast is essentieel het behoud van de faunapassage op het landgoed als onderdeel van de migratieroute voor met name het edelhert.

Dat is vastgelegd in de concept-visie, zoals deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet en nu de inspraak ingaat. Het landgoed is een geliefd recreatiegebied, vooral voor de directe omgeving en bezit belangrijke cultuur- en tuinhistorische waarden. Daarnaast is het van ecologische betekenis, vanwege de ouderdom van de opstanden, de relatieve rust en als onderdeel van de migratieroute vanaf het ecoduct Hulshorst aan de Oudeweg.

Met variatie in grasland, bosopstanden en oevervegaties  en de aanwezigheid van recreatieluwe gebieden wordt gewenst gevonden. Vanuit tuin- en landschapsarchitectuur is de ruimtelijkheid in het centrum van het landgoed van grote waarde met de locatie van het oude huis als accentplek. Verder zijn het diverse verspreid gelegen elementen die de bijzondere historie en rijke architectuur van Hulshorst beleefbaar maken.

De door de bezoekers gewaarde afwisseling en de bijzondere plekken worden ervaren tijdens een rondwandeling over het terrein en als bezoekers of gebruiker van één van de gebouwen op het landgoed.

In de visie wordt een zonering binnen het landgoed voorgesteld met een westelijk gebied, een oostelijke zone en het middengebied. Het college geeft aan dat de zonering volledig los staat van de recreatiezonering Veluwe. De voorgestelde zonering moet de verschillende functies als recreatief gebruik, bedrijvigheid en de woning, ecologie en de migratie van de fauna op het landgoed versterken. De huidige ontsluiting en de toegankelijkheid blijft daarmee volledig gehandhaafd. De lange en gebogen laan van Hulshorst (met het Van Meurswegje) vormt de recreatieve hoofdontsluiting. De bomen worden in fasen verjongd. Voor bezoekers zijn er voldoende en goede parkeerplaatsen en in beperkte mate andere recreatieve voorzieningen. Het westelijk gebied bestaat uit een rijk gevarieerd bos, waarin wandelmogelijkheden. De wandelroute sluit aan op de parkeerplaatsen nabij de Zuiderzeestraatweg en aan de Vuurkuilweg waardoor deze parken ook echt aan Hulshorst komen te liggen.

Op de overgang van het middengebied naar de oostelijke zone ligt het oude Erve Hulshorst, waarbij de plek van de oude boerderij kenbaar wordt gemaakt als middelpunt van twee rechte en historische lanen. Voor het overige van de oostelijke zone geldt dat de nadruk ligt op bos- en natuurontwikkeling met een bescheiden recreatief medegebruik. Primair is hier de nood-zuid gerichte migratieroute voor fauna (edelhert) in aansluiting op het ecoduct en de Bloemkampen. Het beheer is hier gericht op het bereiken van diversiteit en variatie in opstanden en het faciliteren van natuurlijke processen.

Het college geeft aan dat het geenszins de bedoeling is om van Hulshorst een topattractie te maken met drommen bezoekers. Wel om de aanwezige waarden en potenties een plek te geven in een terrein waar bezoekers aangenaam en veilig kunnen genieten.

Wat je misschien ook leuk vindt