Ledenvergadering Nieuws

UITNODIGING LEDENVERGADERING

AGENDA JAARVERGADERING 2020.

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarvergadering van onze vereniging, te houden maandag 17 februari om 20 uur in het dorpshuis De Wieken.

De agenda:

01. Opening;

02. Vaststellen agenda;

03. Ingekomen stukken;

04. Notulen jaarvergadering 2019 (zie website en Facebook);

05. Jaarverslag secretaris (zie website en Facebook);

06. Jaarverslag penningmeester;

07. Verslag kascommissie;

08. Benoeming kascommissie;

09. Begroting 2020;

10. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Dennis Eilander, Jolanda Smink, Leon Wijnbergen en Melissa Bruijnes. Het bestuur stelt voor het bestuur met twee leden in te krimpen en stelt voor de twee vrijkomende plekken te benoemen Margret van Klompenburg en Esther Poorter.

Aftredend en herkiesbaar: Nienke Westerink, Rob Smink, Jan Willem Griffioen. Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris (w.kooymans1948@gmail.com);

11. Pauze;

12. Programma 2020;

13. dorpendeal;

14. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

15. Rondvraag;

16. Sluiting.

Wat je misschien ook leuk vindt