UITNODIGING JAARVERGADERING

JAARVERGADERING BUURTVERENIGING HULSHORST 2019

 

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarvergadering van onze vereniging, te houden maandag 25 maart om 20.30 uur in het dorpshuis De Wieken. De agenda:

 

 1. Opening;
 2. Vaststellen agenda;
 3. Ingekomen stukken;
 4. Notulen jaarvergadering 2018;
 5. Jaarverslag secretaris;
 6. Jaarverslag penningmeester;
 7. Verslag kascommissie;
 8. Benoeming kascommissie. Jan de Zwaan is aftreden, Gert Drost is benoembaar voor de tweede keer. Er dient een nieuw tweede lid te worden benoemd alsmede een reservelid;
 9. Begroting 2019;
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend als voorzitter is Jos van den Berg. In zijn functie wordt kandidaat gesteld Ruud van der Horst. In de bestaande vacature Arjan Mol wordt voorgedragen als kandidaat Jos van den Berg. Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering worden ingediend bij de secretaris;
 11. Pauze;
 12. Programma 2019;
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting.

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

 

 

Notulen jaarvergadering 2018 Buurtvereniging Hulshorst.

 

Gehouden maandag 26 maart in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig vijf leden en tien bestuursleden.

 

 1. Door de voorzitter met een welkomstwoord. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden.
 2. Vaststellen agenda. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van Leon Wijnbergen wegens studie.
 4. Notulen jaarvergadering 2017. Naar aanleiding hiervan vraagt Ruud van der Horst op de afspraken rond de ledenlijst zijn gerealiseerd. Voorzitter Jos van den Berg geeft aan dat hierin veel energie gaat zitten. Spijtig omdat dit vermoedelijk ook de vereniging geld kost. Mensen vinden nog steeds dat het geld moet worden opgehaald. De tijden veranderen echter. Dit jaar wordt bekeken of de leden en niet-leden op één of andere wijze kunnen benaderd. Het gaat om een tijdrovende activiteit naast de vele uren welke in evenementen moeten worden gestoken. Gekeken wordt of een automatische incasso kan worden verkregen. Het is geen populaire bezigheid, zo constateert de voorzitter.
 5. Jaarverslag secretaris. Ruud van der Horst vraagt of een printversie aan de website kan worden toegevoegd zodat stukken gemakkelijker kunnen worden geprint. Bij de samenwerking met Europarcs moet 2018 worden vervangen door 2017. Ruud van der Horst informeert waarom de aanvraag ijsclub door de buurtvereniging is gedaan om subsidie uit fonds kleine kernen. De secretaris geeft als antwoord dat particulieren en verenigingen welke geld uit dit fonds willen een aanvraag via de buurtvereniging moeten indienen.

Door Dinie Vos wordt geïnformeerd naar het energieplatform. Rob Smink geeft aan dat de buurtvereniging is benaderd door Gert Drost met de vraag of de buurtvereniging hierin iets kan betekenen. Inmiddels heeft de Stichting Energie Nunspeet dit al opgepakt en ook veel daken in Hulshorst als geclaimd. Hooguit kan de buurtvereniging in samenwerking met hen nog een voorlichtingsavond houden. Zij hebben de expertise welke de buurtvereniging nog niet heeft. De wind is de buurtvereniging door hen uit de zeilen genomen,

 1. Jaarverslag penningmeester. Dit is uitgedeeld. Door de viering van het 70-jarig bestaan is in 2017 een verlies geleden. Ruud van der Horst vraagt of sponsoren het hebben laten afweten bij Koningsdag. Jolanda Smink antwoord dat dit zo is maar wel weer sponsoring voor de wiekdagen is binnen gehaald. De sponsoring moet over een geheel jaar worden bekeken. Ook vraagt Ruud van der Horst of het bedrag in de begroting reëel is. Jolanda Smink antwoord dat dit wel de verwachting is, mede door besluit de contributie te verhogen naar 12,50 euro.
 2. Verslag kascommissie. Peter van Olst geeft aan, samen met Jan de Zwaan de kas te hebben gecontroleerd. Het geheel geeft een overzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven. Het negatief saldo is te wijten aan de viering van het 70-jarig bestaan. Hij stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen. Dat gebeurt.
 3. Benoeming kascommissie. Peter van Olst is aftredend, Jan de Zwaan blijft nog een jaar zitten. Gert Drost schuift als reserve lid door naar de kascommissie, Ruud van der Horst wordt reserve lid.
 4. Begroting 2018. De verwachting is dat 2018 weer een klein financieel batig saldo oplevert.
 5. Met een dankwoord voor zijn inzet wordt afscheid genomen van Arjan Mol. Remco Mulderij, Dennis Eilander en Melissa Bruijnes worden herkozen. Gerard Berends vraagt of de jaarvergadering is gepubliceerd omdat anders de bestuursverkiezing niet wettig zou zijn. Aangegeven wordt dat publicatie heeft plaatsgevonden. Bekeken wordt hoe volgend jaar meer ruchtbaarheid aan de vergadering kan worden gegeven.
 6. Deze wordt overgeslagen.
 7. Programma 2018. De secretaris gaat in op het programma Koningsdag. Aubade, heel Hulshorst bakt, touwtrekken en muziek. De dodenherdenking is 4 mei. De wiekdagen zijn van 16 tot en met 18 augustus. Met de Wiekenloop, de vrijmarkt, darttoernooi en klaverjasmarathon op de vrijdag en kinderactiviteiten zaterdag. Daarna de spooktocht, een stampottenbuffet, intocht Sinterklaas en een wandeling over de zandverstuiving. Ruud van der Horst vraagt of er maar eenmaal een stamppottenbuffet is. Dit wordt bevestigend beantwoord omdat wij geen eigen kok meer hebben.
 8. Verkeersmaatregelen Harderwijkerweg. Uitleg wordt gegeven dat de gemeente Nunspeet de zijwegen voorrang wil geven op de Harderwijkerweg. Dit wordt niet als een goede zaak gezien, er worden meer aanrijdingen voorzien. Rob Smink geeft aan dat een voorsorteerstrook in de bocht naar het Koetshuis de meest wenselijke oplossing is. Besloten wordt bezwaar te maken bij de gemeente Nunspeet. Door Ruud van der Horst wordt gewezen op het feit dat bij de Braambosch fietsers een halve meter omhoog moeten en dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. De bewoners is beloofd dat het fietspad zou worden verlegd in de brochure. Gekeken wordt of ook dit punt bij de gemeente kan worden aangesneden.
 9. Dinie Wolbrink geeft aan afgetreden te zijn als voorzitter van de jeu de boulesclub. Ruud van der Horst heeft deze taak overgenomen.
 10. Met een dankwoord door de voorzitter

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

 

 

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING HULSHORST 2018.

 

In het afgelopen jaar hebben wij als buurtvereniging de nodige activiteiten mogen ontplooien. De één met meer succes dan de andere.

In dit opzicht baren ons de koffieochtenden zorgen welke wij in gezamenlijkheid met de Hervormde Kapel houden iedere eerste dinsdag van de maand. De opkomst blijft achter wanneer wij kijken naar het aantal inwoners dat hiervan gebruik kan maken. Het gaat dan om jong en oud.

De eerste activiteit is altijd de nieuwjaarsbijeenkomst. Hiervoor bestond een goede belangstelling, ook vanuit de politiek. In dit opzicht is het jammer dat na drie jaar nog steeds geen antwoord is ontvangen op ons verzoek om drie extra borden voor de buurt-app. Wellicht komt dit aan de orde in het bezoek van het college van burgemeester en wethouders in 2019 waarover in 2018 de eerste afspraken zijn gemaakt.

Dan ook zullen wij zeker de bouw van huurwoningen in de sociale sector aan de orde stellen. In 2018 hebben wij veel geluiden mogen ontvangen dat het hieraan nog steeds ontbreekt in Hulshorst.

Wij hebben als bestuur de informatiebijeenkomsten bijgewoond over de verkeersmaatregelen welke worden genomen op de Harderwijkerweg. Wij hopen op een snelle realisering. Ook hebben wij de bijeenkomsten bijgewoond over eventuele verkeersmaatregelen op de Oudeweg. Hierover is geen overeenstemming bereikt en blijkt deze ook moeilijk te bereiken gezien de tegengestelde belangen.

Triest vonden wij de opkomst tijdens het traditionele eiertikken en eierzoeken. Dat heeft ons doen besluiten te stoppen met de organisatie van dit evenement, hoe spijtig wij dit ook vinden gezien de lange traditie. De opkomst van commerciële activiteiten rond de Pasen is hieraan wellicht debet.

Koningsdag blijft één van de hoogtepunten binnen het jaarlijkse programma. De optocht is hiervan een belangrijk onderdeel. Wij hopen dat deze traditie wel blijft bestaan en doen daarop een oproep aan alle inwoners mee te doen door het versieren van een wagen of door individueel mee te doen. Wij hopen de veiligheid van de toeschouwers te verbeteren door het instellen van een tijdelijke omleidingsroute om zo te voorkomen dat auto’s doorgang wordt verleend op het moment dat de stoet in het nieuwbouwgebied is.

Dodenherdenking mag rekenen op een groeiend aantal deelnemers die de gevallenen voor onze vrijheid willen gedenken. Dankbaar zijn wij voor de medewerking van trompettist Johan van der Kolk tijdens zowel Koningsdag als de dodenherdenking.

De Wiekloop werd voor de tweede keer gehouden en mocht rekenen op meer deelnemers dan tijdens de eerste editie. De spooktocht was goed bezocht. Duidelijk moet zijn dat deze tocht niets te maken heeft met de viering van Halloween maar gewoon een gezellig evenement waaraan kinderen graag deelnemen. Wij zijn dankbaar voor de inzet van Rachel Smink voor dit evenement en de samenwerking met de voetbalvereniging Hulshorst. Wij hebben deze laatste vereniging ook van adviezen mogen voorzien voor de eerste nieuwjaarsloop welke zij begin 2019 op de agenda hadden staan.

De intocht van Sinterklaas is steeds een geweldige belevenis. Dit jaar met golfkarretjes, ons beschikbaar gesteld door Johan Huisman JHM. Het stamppottenbuffet was druk bezocht maar smaakte ook geweldig door de inzet van Esther Poorter en Jolanda Smink. Dat mag ook worden gezegd van de lampionnenoptocht over de zandverstuiving, goed voor ruim honderd deelnemers en zelfs enige aandacht op Omroep Gelderland. Wij zijn Natuurmonumenten erkentelijk voor het toestaan van deze tocht.

Dank geldt de vrijwilligers waarop wij een beroep mochten doen tijdens de organisatie van onze evenementen. Zonder hen is dit niet mogelijk. Wij zijn de media erkentelijk voor de aandacht welke zij aan onze activiteiten besteden. Helaas blijkt het wel steeds moeilijker aandacht te verkrijgen in de kranten zelf. Niet iedereen kijkt op websites. Het is raadzaam onze website en Facebook van de buurtvereniging te volgen omdat wij hierop zo veel mogelijk informatie verstrekken.

In de loop van 2018 is gewerkt aan het compleet maken van het ledenbestand. Wij hopen dit op korte termijn af te kunnen ronden om daarna ook aan niet-leden een bijdrage te kunnen vragen voor deelname aan onze activiteiten.

De bestuursleden worden bedankt voor hun inzet, Rob Smink voor het openzetten van het dorpshuis voor onze bijeenkomsten en activiteiten.

In 2018 zagen wij een aanvraag voor een tweede mat voor koersbal worden gehonoreerd uit het fonds vitale kernen. In behandeling is nog een aanvraag voor de aanschaf van twintig marktkramen. Er is een positief advies uitgebracht, het college van burgemeester en wethouders moet nog een definitief besluit nemen.

Waar mogelijk hebben wij getracht de belangen van de inwoners van Hulshorst te behartigen. Daarmee zullen wij ook doorgang. Binnenkort hopen wij dat een informatiesysteem kan worden aangebracht in het dorpshuis waarop de activiteiten in Hulshorst, ook van anderen, kunnen worden aangekondigd. Wat dat betreft is een locatie voor een toeristisch informatiepunt in Hulshorst nog een wens welke leeft. Wie een locatie weet kan dit kenbaar maken aan het bestuur.

Bij het klaverjassen zien wij een terugloop in het aantal deelnemers omdat er geen aanwas is van jongeren. We gaan kijken of een informatieavond hierin wellicht verbetering kan brengen. De dinsdag- en donderdagavondclub zijn nog altijd van belang omdat ze extra inkomsten opleveren.
De jeu de boulesvereniging gaat als een speer. Het is een onderdeel van deze vereniging dat geheel zichzelf bestiert. Ook hier zou enige verjonging wellicht welkom zijn.

Aan het slot wensen wij iedereen graag een goed en gezond 2019 toe.

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Spring naar toolbar