Klaverjas Club Ledenvergadering Nieuws

notulen ledenvergadering

NOTULEN JAARVERGADERING 2019 BUURTVERENIGING HULSHORST.

Gehouden in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig elf leden en negen bestuursleden.

01. OPENING. Door voorzitter Jos van den Berg. Hij zegt blij te zijn het voorzitterschap af te mogen ronden met zijn favoriete onderdeel: de jaarvergadering.

02. VASTSTELLEN AGENDA. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

03. INGEKOMEN STUKKEN. Bericht van verhindering is ontvangen van Jan Willem Griffioen.

04. NOTULEN JAARVERGADERING 2018. De naam Dinie Vos wordt gewijzigd in Dinie Wolbrink. Marga Huisman vindt dat alles nogal chaotisch is verlopen rond de jaarvergadering. Uitgelegd wordt dat dit vooral een gevolg is van benodigde aanpassingen in verband met de buitengewone ledenvergadering van de voetbalvereniging Hulshorst en het feit dat ook de ijsclub deze dag de jaarvergadering op de agenda had staan.

05. JAARVERSLAG SECRETARIS. Marga Huisman informeert naar de stand van zaken rond de aanschaf van de App-borden. De secretaris deelt mede dat hierop nog steeds geen antwoord is ontvangen van de gemeente. Rob Smink zegt het ook besproken te hebben met wijkagent Pieter Eilander. Ook van hem is geen respons ontvangen. Het lijkt of weinig waarde aan de app-groep wordt toegekend.

06. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER. Dit wordt akkoord bevonden.

07. VERSLAG KASCOMMISSIE. Jan de Zwaan zegt met Ruud van der Horst de boeken te hebben gecontroleerd. Alles was keurig in orde. Penningmeester Jolanda Smink krijgt applaus. Het bestuur wordt decharge verleend, de penningmeester bedankt voor haar werk.

08. BENOEMING KASCOMMISSIE. Geurt de Zwaan en André Hop worden benoemd als lid van de kascommissie. Jan de Zwaan als reserve lid.

09. BEGROTING 2019. Jos van den Berg geeft aan dat harder gewerkt gaat worden aan sponsoring om alle activiteiten betaalbaar te behouden. Het is moeilijk voor evenementen waar geld bij moet geld binnen te halen via evenementen welke geld moeten opleveren. De buurtvereniging is wel een gezonde organisatie.

Marga Huisman wijst op de wiekdagen dat deze geld kosten. Jos van den Berg zegt dat binnen komende sponsorgelden worden verdeeld over activiteiten. Indien deze alleen aan de wiekdagen worden toegekend zou er een positiever beeld ontstaan. De wiekdagen kosten echter geld.

Geurt de Zwaan bepleit dat inkomsten op activiteiten apart worden geboekt. Zodat bijvoorbeeld inzicht ontstaat wat een verloting opbrengt. Jolanda Smink zegt dat er een enorme hoeveelheid bonnetjes worden ingebracht waardoor een enorm pakket zou ontstaan. De kascommissie krijgt daarin alle gewenste inzicht. Geurt de Zwaan stelt de vraag of de vergadering het belangrijk vindt wat binnen wordt gehaald aan bijvoorbeeld de verloting. Jan de Zwaan zegt dat de kascommissie dit wel heeft ingezien. Rob Smink vindt dat het opnemen van aparte bedragen geen meerwaarde heeft. Vaak wordt het gevraagd om te zien of de prijzen voor de verloting kunnen worden verhoogd. Geurt de Zwaan geeft aan dat het hem gaat om één post met de opbrengst van alle verlotingen. Jos van den Berg zegt dat het de taak is van het bestuur te verantwoorden dat een goed financieel beleid wordt gevoerd. Hij vraagt in deze ook vertrouwen in het bestuur. De vergadering geeft verder niet aan deze cijfers te willen zien opgenomen in de rekening en begroting.

10. BESTUURSVERKIEZING. Rob Smink neemt het woord. Hij zegt dat Jos van den Berg heeft aangegeven een stapje terug te willen doen in verband met zijn werkzaamheden. Hij wil wel aanblijven als bestuurslid. De scheidende voorzitter wordt bedankt voor zijn volledige inzet voor de vereniging. Soms werd wel eens een speech gemist maar bij moeilijke beslissingen stond hij er altijd. Rob Smink geeft aan dat Jos van den Berg zich heeft bewezen als voorzitter en overhandigt hem een cadeaubon.

Het bestuur is daarna op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. Die is gevonden in de persoon van Ruud van der Horst. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend waardoor de kandidaat bij acclamatie kan worden gekozen. Ruud van der Horst neemt plaats achter de tafel en zegt geboren te zijn in Amsterdam en daarna lang in Apeldoorn te hebben gewoond. Meerdere keren heeft hij ‘nee’ gezegd tegen een verzoek voorzitter te worden. Nu hij opnieuw is gevraagd heeft hij aangegeven het wel te willen proberen. Hij wijst erop dat door de nieuwbouw in het plan Weversweg er weer meer jeugd komt in Hulshorst en ook de school daarvan profiteert. Hij wil met bestuur en inwoners de belangen de taak van de buurtvereniging invullen voor één bestuursperiode. Met Jos van den Berg heeft hij al meerdere malen gesproken over het reilen en zeilen van de vereniging en daar ook de nodige opmerkingen over te hebben gemaakt. Alles is goed doorgesproken. Hij pleit voor een regelmatige doorstroming binnen het bestuur. Via de whatsapp is hij regelmatig geconfronteerd met berichten, onder meer over de datum van de vergadering. De voetbalclub speelde hierbij parten. In de communicatie met dorpsgenoten moet hier beter mee worden omgegaan.

Gerard Berends zegt het te waarderen dat Ruud van der Horst als broekje het voorzitterschap wil gaan vervullen. Jos van den Berg wordt benoemd als bestuurslid in de vacature Arjan Mol.

11. PAUZE. Deze wordt overgeslagen.

12. PROGRAMMA 2019. Ruud van der Horst wijst op het boekje dat via Veluweland is verspreid. Hij vraagt of hier opmerkingen over zijn te maken.

Gerard Berends vraagt naar de functie van de folder. Hij denkt dat deze bij de meeste mensen al in de prullenbak is beland en ziet het liefst een flyer per evenement. Aangegeven wordt dat dit onbetaalbaar is. Ruud van der Horst zegt dat de kosten niet voor de baat uit mogen gaan. Met enige regelmaat komen berichten ook in de krant en verder worden deze verspreid via Facebook en de website. Er is een mooie flyer gemaakt waarvan hij hoopt dat deze bij de meeste mensen niet in de prullenmand is beland.

Geurt de Zwaan zegt dat de folder veelal met de andere folders in de prullenmand verdwijnt. Hij heeft hem niet gezien. Hij denkt dat nog geen twintig procent van de inwoners de folder heeft gezien. De secretaris zegt dat er veel positieve reacties op de folder zijn binnen gekomen.

Ruud van der Horst zegt dat de website nog wel kan verbeteren en dit ook onderwerp van gesprek wordt.

Rob Smink wijst op de posters welke aan het raam van het dorpshuis worden opgehangen.

Geurt de Zwaan pleit voor een omschakeling naar alleen digitaal. Bij de voetbalvereniging was hieraan iedereen snel gewend. Dan hoeft alle papieren rompslomp niet meer.

Ruud van der Horst wijst er nogmaals op dat een aantal zaken nog ontbreken op de website. De lay-out daarvan spreekt wellicht niet iedereen aan.

De secretaris zegt dat de datum van de spooktocht verkeerd vermeld staat. Dit moet 25 oktober zijn.

Ruud van der Horst geeft aan dat de paasactiviteit is geschrapt. Er komen te weinig kinderen en het zijn vaak de ouders die zoeken en de kinderen de eieren geven.

André Hop vindt het een activiteit welke eigenlijk niet moet worden geschrapt. De teloorgaan is ingezet nadat van Natuurmonumenten geen toestemming meer werd gegeven het eiertikken en eierzoeken te houden aan de Brandsweg. Rob Smink wijst op de concurrentie. Ruud van der Horst zegt dat wellicht de komende jaren kan worden gekeken of het weer opgezet kan worden nu er meer kinderen komen in Hulshorst. André Hop denkt dat dit niet meer lukt als het eenmaal is afgeschaft.

Gerard Berends wijst erop dat het een traditioneel gebeuren is dat niet moet worden afgeschaft. Er gaan al veel tradities verloren. Lammert Vlijm vindt dat niet het argument kan worden gebruikt dat ouders zoeken, er zijn maatregelen mogelijk om dat te voorkomen. Jolanda Smink zegt dat je niet een hele middag in touw kunt zijn voor acht tot tien kinderen. Dinie Wolbrink vindt dat voor volgend jaar dit opnieuw moet worden bekeken. Nienke Westerink zegt dat volgend jaar er een oldtimerrit komt en dan wellicht een combinatie mogelijk is.

Ruud van der Horst zegt dat het bestuur hier verder naar kijkt. Hij zegt dat in het programma de vaste activiteiten zijn opgenomen. Mochten leden activiteiten missen, dan kunnen ze dit kenbaar maken aan het bestuur en in overleg met het bestuur eventueel zelf organiseren.

De fietsvierdaagse wordt om organisatorische redenen geschrapt.

Geurt de Zwaan vindt dat verenigingen met elkaar in overleg moeten gaan om overlappingen zo veel mogelijk te voorkomen. Hij wijst daarbij op de organisatie van het U14 toernooi dat pas veertien dagen van tevoren kwam met een bingo-toernooi. Dankzij de inspanningen van de secretaris van de buurtvereniging is dit nog iets geworden. Rob Smink geeft aan dat in het jaarboek van de voetbalvereniging ook moet worden opgenomen dat bij afgelasting van de wedstrijden er wordt geklaverjast. De secretaris stelt voor in november met de verenigingen eens om de tafel te gaan zitten. Geurt de Zwaan denkt dat probleem is dat de meeste bestuursleden van de voetbal geen binding hebben met Hulshorst maar in Nunspeet woonachtig zijn. Gerard Berends zegt dat de buurtvereniging een bindende taak heeft, zeker maatschappelijk en dat daar weinig van terecht komt. Jos van den Berg wijst erop dat de buurtvereniging heeft meegeholpen de nieuwjaarsloop van de voetbal tot een succes te maken. Rob Smink wijst op de gezamenlijke koffieochtenden met de Hervormde kapel die ook niet van de grond komen en waarvan het de vraag is of de kerk hier nog wel achterstaat. Binnenkort vindt hierover met de kerkenraad een gesprek plaats. Ook over de volkskerstzang. Er zijn verder geen opmerkingen over het programma.

13. RONDVRAAG. Dinie Wolbrink zegt dat bij stukje over koersmat een website staat vermeld terwijl de jeu de boules geen website heeft. Dit wordt gestreept.

Arnoud Huisman wil dat de ontwikkelingen rond vliegveld Lelystad worden gevolgd en hierover eventueel advies wordt ingewonnen. De secretaris wijst op een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen waarin wordt aangegeven dat er geen vliegroute boven Hulshorst komt. Deze is verlegd richting Hattemerbroek. Ontwikkelingen worden gevolgd en zo nodig wordt actie ondernomen. Ook ten aanzien zweefvliegveld.

André Hop zegt dat gronden langs de randmeerkust worden opgekocht van boeren voor de aanleg van een zweefvliegveld. Ook komt er een hangar. Ruud van der Horst zegt dat de buurtvereniging rond beide zaken de vinger aan de pols houdt.

Gerard Berends vraagt een standpunt van de buurtvereniging inzake het vertrek van Crescendo uit het dorpshuis. Ook vraagt hij naar de stand van zaken rond het korenconcert. De secretaris zegt dat de Heeren van Nunspeet is geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met de molenaar. Hij heeft recent René Slager gesproken en die zegt dat het voorlopig van de baan is, ook wegens gebrek aan leden.

Gerard Berends wijst op zijn verzoek een middag kunst en kitsch te organiseren. Het bestuur komt hierop terug.

Gerard Berends vraagt of het dorpshuis geschikt is als WOC (wijkontmoetingscentrum). Rob Smink wijst op het WOC Binnenhof waarvan in de praktijk nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Ook wijst hij op gebruik van het dorpshuis door Het Venster waarvoor steeds minder belangstelling was. Het dorpshuis is eigenlijk nu ook al een WOC. Er zijn plannen geopperd voor een supermarkt in het dorpshuis maar dat kost veel geld en levert niets op. Het dorpshuis in Hulshorst is het enige waar geen geld bij moet.

14. SLUITING. Door Ruud van der Horst die dankt voor het vertrouwen in het bestuur gesteld.

Wijnand Kooijmans

         secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt