nieuws

NOTULEN LEDENVERGADERING 2021 BUURTVERENIGING HULSHORST.

Gehouden 19 mei in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig vijftien personen.
01. Opening. Voor de opening staat voorzitter Ruud van der Horst stil bij het overlijden van twee markante inwoners van Hulshorst in het afgelopen jaar. Henk Hoksberg was bestuurslid in de periode van 1963 tot 1977. Hoewel hij niet op de voorgrond trad was hij betrokken bij veel activiteiten en stond het belang van de inwoners van Hulshorst bij hem hoog in het vaandel. Lange tijd bezocht hij nog met zijn echtgenote de koffieochtenden in De Wieken om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes.

Martinus Vlijm was bestuurslid van 1957 tot 2004 en werd bij zijn afscheid tot erelid benoemd. Tijdens zijn bestuursperiode heeft Tinus zich met hart en ziel in gezet voor de belangen behartiging van de inwoners van Hulshorst. Met name Koninginnedag en het eiertikken hadden zijn warme belangstelling. Ook maakte hij deel uit van de toenmalige adviesraad van de stichting Dorpshuis De Wieken en was hij lid van het comité tot behoud van Molen De Maagd. Een comité dat overigens nog nooit is opgeheven.

Bij de eerste en enige verkiezing tot nu toe werd Tinus verkozen tot burgemeester van Hulshorst, een ‘eretitel’ die hij graag droeg. Tot op de laatste dag bleef hij betrokken bij het werk van de buurtvereniging en informeerde hij naar de voortgang van veel activiteiten.

Met een kort moment van stilte werden beiden en andere overledenen herdacht.

Hierna opende de voorzitter de vergadering en gaf aan dat de Buurtvereniging in 2020 en 2021 is geconfronteerd met het corona-virus en daardoor activiteiten tot een minimum zijn beperkt. Hij sprak de hoop uit dat de rest van het jaar 2021 beter wordt nu de besmettingen lijken af te nemen.

02. De agenda werd ongewijzigd vastgesteld.

03. Ingekomen stukken. Een mail van Arnoud Huisman waarin hij een drietal vragen stelt. Deze worden behandeld bij de rondvraag.

04. Notulen ledenvergadering 2020. Deze worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de secretaris.

05. Jaarverslag secretaris 2020. Er zijn geen vragen waarop het jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. Het jaarverslag is gepubliceerd op Internet en Facebook en was tijdens de vergadering beschikbaar voor de aanwezige leden.

06. Jaarverslag penningmeester. Dit is beschikbaar voor de aanwezige leden. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo dat wordt toegevoegd aan de financiën van de Buurtvereniging.

Tevens wordt de begroting vastgesteld. Marga Huisman informeert naar de post algemene kosten. Penningmeester Remco Mulderij geeft aan dat deze is aangepast in de begroting op grond van de corona-maatregelen.

07. Verslag kascommissie. Door allerlei omstandigheden is de kas alleen gecontroleerd door Wim Mouw. Een tweede lid wordt alsnog om een controle gevraagd. De kascommissie heeft geconstateerd dat een getrouw beeld wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven. De penningmeester krijgt applaus,. Het bestuur en de penningmeester worden decharge verleend.

08. Benoeming kascommissie. Wim Mouw mag nog een jaar lid blijven van de kascommissie. Als tweede lid wordt Berthil Westerink benoemd. Reserve lid is Geurt de Zwaan. De kascontrole vindt in  2022 plaats vrijdag 4 februari.

09. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de aanwezige Rob Smink alsmede Jan Willem Griffioen. Jos van den Berg geeft aan dat Rob dertien jaar bestuurslid is geweest en heeft voorkomen dat de buurtvereniging is opgeheven. Dat zou een aderlating voor het dorp Hulshorst zijn geweest. Hij noemt Rob een algemeen dienaar van het bestuur die alles wat moest worden geregeld wel even regelde. Onder meer hebben Jos en Rob flyers rondgebracht, een klusjes van een uur dat echter in de praktijk door sociale cohesie wel vijf uur in beslag nam. Hulshorst en de buurtvereniging zijn hem dankbaar. De dankbaarheid naar beide scheidende bestuursleden werd uitgedrukt in de overhandiging van een waardebon. Rob blijft overigens wel vrijwilliger hetgeen ook geldt voor Jan Willem. Herbenoemd worden Esther Poorter en Wijnand Kooijmans. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend.

10. Programma 2021 onder voorbehoud corona-regels. De voorzitter geeft aan dat onder meer weer eierzoeken en eiertikken heeft plaatsgevonden. Belangrijk en voorzien van de nodige belangstelling van de jeugd.

Met Koningsdag heeft het bestuur wel gezeten. We werden door de gemeente gedwongen een aantal activiteiten geen doorgang te laten vinden. Het betrof onder meer het cup cakes versieren door de jeugd en de rommelroute. Het schetste dan ook wel verbazing bij het bestuur dat overal in de gemeente rommelmarkten werden gehouden, zelfs bij de kerk. Zonder dat handhavend werd opgetreden hoewel dat dreigement ten aanzien van Hulshorst wel is gedaan door burgemeester Breunis van de Weerd. Op een vraag van Rob Smink wordt aangegeven dat door gebrek aan boa’s handhavend optreden in de praktijk nauwelijks mogelijk was.

Wel doorgegaan is heel Hulshorst bakt waarop leuke reacties zijn ontvangen. Voor de ouderen was er een fietspuzzeltocht, voor de jeugd een wandelpuzzeltocht door het centrum van Hulshorst. De voorzitter is blij dat deze activiteiten doorgang hebben gevonden en geslaagd zijn.

De wandelvierdaagse staat gepland van 14 tot 17 juni. De wiekdagen zijn van 19 tot 21 augustus. Met onder meer een vier kernentocht, de Wiekenloop, klaverjassen, darten, rommelroute, kinderdisco en een molensteenmaaltijd.

Streven is 31 augustus alsnog 75 jaar bevrijding te herdenken. In de ochtenduren een lezing door Gerrit Storteboom met aansluitend een bevrijdingslunch voor iedereen. In de middaguren een excursie naar het Verscholen Dorp. Wim Mouw kijkt of dit kan met legervoertuigen gezien zijn contacten met een bezitter daarvan. Met de school vindt overleg plaats over de deelname van de groepen zeven en acht aan het programma. In de avonduren is er een kerkdienst.

In het programma staat voor zaterdag 18 september een oldtimerrit op het programma. De spooktocht is 23 oktober. De intocht van Sinterklaas is 17 november. Woensdag 15 december vindt een stamppottenbuffet plaats met als toetje een optreden van het koor Canto Felicia. Het koor neemt ook deel aan de maaltijd. Twee dagen later is de lichtjeswandeling. Indien toestemming wordt gegeven over het landgoed Groeneveld.
Diny Wolbrink geeft aan dat de jeu de boulesclub Boules Plezier mogelijk nog activiteiten wil ontwikkelen tijdens de wiekdagen om zo eventueel leden te werven. Dit wordt meegenomen in het bestuur van de Buurtvereniging.

Rob Smink informeert naar de vrijwilligersavond. Besloten wordt deze te houden 18 september na de oldtimerrit.

11. Vrijwilligers gezocht. Vrijwilligers die bekend zijn worden schriftelijk gevraagd of ze nog vrijwilliger zijn en wanneer ze beschikbaar zijn voor welke evenementen. De voorzitter geeft aan dat vrijwilligers niet altijd zijn gevraagd, een omissie. Rob Smink vraagt of vrijwilligers hiermee een verplichting wordt opgelegd. De voorzitter geeft aan dat vrijwillig niet vrijblijvend betekent. Bij aanmelding moet men zich niet vijf voor twaalf afmelden.  Dit is gebeurd op Koningsdag. Bij een gebrek aan vrijwilligers kan het zijn dat een activiteit geen doorgang kan vinden.

12. Rondvraag. De voorzitter geeft uitleg over de aanpak van de tweede fase van de reconstructie van de Harderwijkerweg en dat hierover, na een trage start, goed overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente.

Ook geeft hij uitleg over de recreatiezonering. Juist twee dagen voor de ledenvergadering is deelgenomen aan een video-conferentie waaruit de voorzitter de conclusie trekt dat alles wat is gepland de inwoners door de strot wordt geduwd. De Buurtvereniging blijft zich inzetten dat de stem van de inwoners wordt gehoord.

Esther Poorter geeft aan graag meegenomen te zien dat ook kinderen in de leeftijd van veertien tot en met achttien jaar worden meegenomen bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld eiertikken en zoeken. Dit wordt meegenomen in het bestuur, gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een hindernisparcours bij het eiertikken voor deze leeftijdsgroep. Met dominee Gert de Kok is overlegd op welke wijze deze leeftijdsgroep meer aandacht kan worden gegeven. Bijvoorbeeld de komst van een jeugdhonk in een deel van het dorpshuis.

Hennie Tanghe vraagt of de omgeving van het dorpshuis en de Kapelweg van bloemetjes in de hangers kunnen worden voorzien. Het bestuur zegt toe hierover overleg te voeren met de gemeente, ook wat betreft het water geven.

Wim Mouw vraagt zich af of al iets bekend is over toekomstige woningbouw. Aangegeven wordt dat er op dit moment geen concrete plannen zijn. Te zijner tijd zal een informatieavond worden belegd.

De voorzitter geeft uitleg over de dorpendeal waaraan door de buurtvereniging wordt gewerkt. Naar aanleiding van een vraag van Berthil Westerink geeft de voorzitter aan dat het hier gaat om zaken die de leefbaarheid van het dorp kunnen vergroten. Een supermarkt, zoals geopperd wordt door Rob Smink niet als mogelijkheid gezien. André Hop zegt bezig te zijn geweest met de komst van een Spar maar dat Hulshorst hiervoor te weinig inwoners heeft.

Rob Smink vraagt naar de stand van zaken rond de ontwikkeling van Landgoed Hulshorst. De buurtvereniging heeft bij het concept wel enige opmerkingen kenbaar gemaakt. Het concept moet echter nog worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet waarna inspraak kan plaatsvinden. De buurtvereniging volgt de ontwikkelingen.

André Hop zegt dat wordt gewerkt aan een recreatiestrand langs het Veluwemeer. De buurtvereniging wordt hierover geïnformeerd door de gemeente Nunspeet. Berthil Westerink ziet graag dan ook hier een botenhelling gerealiseerd.

Rondvragen Arnoud Huisman. Is er vanuit de buurtvereniging bekent of er nog (gewijzigde) specifieke plannen zijn voor vliegveld Lelystad en of de buurtvereniging er actief achteraan zit of mee bezig is om daar achter te komen. Zo kan, kan dit worden gecommuniceerd met de leden. Zo nee, kan verklaard worden waarom niet. Geantwoord dat naar aanleiding van recente ontwikkelingen, het toestaan van 10.000 vliegbewegingen, op den duur uit te breiden tot 45.000 vliegbewegingen, het bestuur een reactie heeft gestuurd aan de minister van infrastructuur, verkeer en waterstaat,. Hierin hebben we aangegeven ons zorgen te maken over een eventuele toename van met name het vliegen met kleine vliegtuigen over de Veluwe en de vrees voor extra verkeer door Hulshorst. Naar aanleiding hiervan is ons meegedeeld dat het vliegverkeer boven dit deel van de Veluwe niet zal toenemen. Het vliegverkeer wordt in de meeste gevallen via Flevoland afgehandeld en (auto)verkeer wordt via de rijkswegen afgehandeld. Onder meer komt er ook een snelle busverbinding van en naar Lelystad. Onder meer naar station.

Tweede vraag is of bij de buurtvereniging bekend of is er nog sprake is dat er eventueel nog meer huizen gebouwd gaan worden in Hulshorst. Ten eerste in het plan Weversweg, ten tweede ergens anders in Hulshorst. Indien er plannen zijn of dit kan worden gecommuniceerd met de leden zodat er in een vroegtijdig stadium een zienswijze of bezwaar kan worden ingediend als men dit nodig acht. Dit gezien de vrees dat bij de gemeente veel in achterkamertjes wordt geregeld. Het antwoord is dat door de buurtvereniging al jaren wordt bepleit dat er seniorenwoningen komen met zorg en starterswoningen die betaalbaar zijn, zowel via huur als koop. Op dit moment kan volgens het geldende bestemmingsplan nog worden gebouwd op een braakliggend terrein binnen het plan Weversweg. Dit onderdeel is bindend omdat er destijds geen bezwaren zijn ingediend. Wij hebben gevraagd tijdens de overleggen met het college van burgemeester en wethouders over alle plannen ten aanzien van Hulshorst vroegtijdig te worden geïnformeerd, dus ook woningbouw. Zodra hierover iets bekend is zal dat uiteraard met de leden worden gecommuniceerd en zullen we eventueel een informatieavond beleggen. Aan de hand hiervan kan iedereen bepalen of men bezwaar wil maken. Het mag duidelijk zijn dat meer woningen en dan met name in de genoemde categorieën hard noodzakelijk zijn in Hulshorst voor de eigen bewoners.

De derde vraag betreft of er nog sprake is van een tweede auto ontsluiting van de wijk Weversweg in de toekomst. In het bestemmingsplan is geen tweede ontsluiting opgenomen. In overleg met de gemeente is inmiddels een doorsteek aangebracht naar de Doornenkamp. Deze is afgesloten voor autoverkeer gezien de afspraak in het verleden dat de wijk niet via deze weg wordt ontsloten. Wel is mogelijk dat deze doorgang gebruikt wordt door hulpdiensten. In noodgevallen, indien bijvoorbeeld de aansluiting op de Harderwijkerweg vervalt, kan deze tweede ontsluiting ook worden opengesteld voor bewoners. Naar aanleiding van een vraag van Marga Huisman vindt overleg plaats met de gemeente of er inderdaad wel sprake is van het aanbrengen van een beweegbare paal.

13. Sluiting. Door de voorzitter met een dankwoord voor iedereens positieve instelling en inbreng.

Wijnand Kooijmans

       secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt