Klaverjas Club Nieuws

notulen jaarvergadering 2018 Buurtvereniging Hulshorst

Secr. Schubertstraat 44 8071 VB Nunspeet. Tel. 06-30506931. E-mail: w.kooymans1948@gmail.com.

 

 

Notulen jaarvergadering 2018 Buurtvereniging Hulshorst.

 

Gehouden maandag 26 maart in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig vijf leden en tien bestuursleden.

 

 1. Door de voorzitter met een welkomstwoord. Er wordt een minuut stilte gehouden voor de overleden leden.
 2. Vaststellen agenda. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van Leon Wijnbergen wegens studie.
 4. Notulen jaarvergadering 2017. Naar aanleiding hiervan vraagt Ruud van der Horst op de afspraken rond de ledenlijst zijn gerealiseerd. Voorzitter Jos van den Berg geeft aan dat hierin veel energie gaat zitten. Spijtig omdat dit vermoedelijk ook de vereniging geld kost. Mensen vinden nog steeds dat het geld moet worden opgehaald. De tijden veranderen echter. Dit jaar wordt bekeken of de leden en niet-leden op één of andere wijze kunnen benaderd. Het gaat om een tijdrovende activiteit naast de vele uren welke in evenementen moeten worden gestoken. Gekeken wordt of een automatische incasso kan worden verkregen. Het is geen populaire bezigheid, zo constateert de voorzitter.
 5. Jaarverslag secretaris. Ruud van der Horst vraagt of een printversie aan de website kan worden toegevoegd zodat stukken gemakkelijker kunnen worden geprint. Bij de samenwerking met Europarcs moet 2018 worden vervangen door 2017. Ruud van der Horst informeert waarom de aanvraag ijsclub door de buurtvereniging is gedaan om subsidie uit fonds kleine kernen. De secretaris geeft als antwoord dat particulieren en verenigingen welke geld uit dit fonds willen een aanvraag via de buurtvereniging moeten indienen.

Door Dinie Vos wordt geïnformeerd naar het energieplatform. Rob Smink geeft aan dat de buurtvereniging is benaderd door Gert Drost met de vraag of de buurtvereniging hierin iets kan betekenen. Inmiddels heeft de Stichting Energie Nunspeet dit al opgepakt en ook veel daken in Hulshorst als geclaimd. Hooguit kan de buurtvereniging in samenwerking met hen nog een voorlichtingsavond houden. Zij hebben de expertise welke de buurtvereniging nog niet heeft. De wind is de buurtvereniging door hen uit de zeilen genomen,

 1. Jaarverslag penningmeester. Dit is uitgedeeld. Door de viering van het 70-jarig bestaan is in 2017 een verlies geleden. Ruud van der Horst vraagt of sponsoren het hebben laten afweten bij Koningsdag. Jolanda Smink antwoord dat dit zo is maar wel weer sponsoring voor de wiekdagen is binnen gehaald. De sponsoring moet over een geheel jaar worden bekeken. Ook vraagt Ruud van der Horst of het bedrag in de begroting reëel is. Jolanda Smink antwoord dat dit wel de verwachting is, mede door besluit de contributie te verhogen naar 12,50 euro.
 2. Verslag kascommissie. Peter van Olst geeft aan, samen met Jan de Zwaan de kas te hebben gecontroleerd. Het geheel geeft een overzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven. Het negatief saldo is te wijten aan de viering van het 70-jarig bestaan. Hij stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen. Dat gebeurt.
 3. Benoeming kascommissie. Peter van Olst is aftreden, Jan de Zwaan blijft nog een jaar zitten. Gert Drost schuift als reserve lid door naar de kascommissie, Ruud van der Horst wordt reserve lid.
 4. Begroting 2018. De verwachting is dat 2018 weer een klein financieel batig saldo oplevert.
 5. Bestuursverkiezing. Met een dankwoord voor zijn inzet wordt afscheid genomen van Arjan Mol. Remco Mulderij, Dennis Eilander en Melissa Bruijnes worden herkozen. Gerard Berends vraagt of de jaarvergadering is gepubliceerd omdat anders de bestuursverkiezing niet wettig zou zijn. Aangegeven wordt dat publicatie heeft plaatsgevonden. Bekeken wordt hoe volgend jaar meer ruchtbaarheid aan de vergadering kan worden gegeven.
 6. Pauze. Deze wordt overgeslagen.
 7. Programma 2018. De secretaris gaat in op het programma Koningsdag. Aubade, heel Hulshorst bakt, touwtrekken en muziek. De dodenherdenking is 4 mei. De wiekdagen zijn van 16 tot en met 18 augustus. Met de Wiekenloop, de vrijmarkt, darttoernooi en klaverjasmarathon op de vrijdag en kinderactiviteiten zaterdag. Daarna de spooktocht, een stampottenbuffet, intocht Sinterklaas en een wandeling over de zandverstuiving. Ruud van der Horst vraagt of er maar eenmaal een stamppottenbuffet is. Dit wordt bevestigend beantwoord omdat wij geen eigen kok meer hebben.
 8. Verkeersmaatregelen Harderwijkerweg. Uitleg wordt gegeven dat de gemeente Nunspeet de zijwegen voorrang wil geven op de Harderwijkerweg. Dit wordt niet als een goede zaak gezien, er worden meer aanrijdingen voorzien. Rob Smink geeft aan dat een voorsorteerstrook in de bocht naar het Koetshuis de meest wenselijke oplossing is. Besloten wordt bezwaar te maken bij de gemeente Nunspeet. Door Ruud van der Horst wordt gewezen op het feit dat bij de Braambosch fietsers een halve meter omhoog moeten en dat dit tot gevaarlijke situaties leidt. De bewoners is beloofd dat het fietspad zou worden verlegd in de brochure. Gekeken wordt of ook dit punt bij de gemeente kan worden aangesneden.
 9. Rondvraag. Dinie Vos geeft aan afgetreden te zijn als voorzitter van de jeu de boulesclub. Ruud van der Horst heeft deze taak overgenomen.
 10. Sluiting. Met een dankwoord door de voorzitter

 

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt

Geen reacties

  Plaats een reactie