Klaverjas Club Ledenvergadering Nieuws

Jaarverslag buurtvereniging

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING 2019

Het afgelopen jaar hebben wij ons als buurtvereniging weer mogen inzetten voor het belang van de inwoners van Hulshorst en activiteiten mogen organiseren als Koningsdag, de wandelvierdaagse, de wiekdagen en de intocht van Sinterklaas.

Wat belangenbehartiging betreft hebben vooral de werkzaamheden aan de Harderwijker veel inspanning gekost van ons bestuur. Wij vinden het nog steeds onvoorstelbaar dat men denkt 1.600 voertuigen dagelijks door Hulshorst te kunnen laten rijden zonder omleidingsroutes en zonder borden hoe bedrijven bereikbaar zijn. In de loop van de werkzaamheden zijn er, mede op ons aandringen, wijzigingen doorgevoerd en is een extra informatieavond gehouden. Vraag blijft waarom je een eerste bijeenkomst pas houdt als de werkzaamheden al zijn begonnen. Helaas zijn wij ook niet in alle opzichten tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Er was onder meer beloofd dat het middenstuk gelijk zou zijn aan het middenstuk zoals dat ook in Hierden is aangebracht. Dat kreeg schoorvoetend onze instemming, mede gezien de bezwaren tegen deze constructie van de aanwezige verkeersdeskundige van de politie. Uiteindelijk is er toch een hoger middenstuk gekomen, gelijk aan de Harderwijkerweg tussen Ermelo en Harderwijk. Daar gaat de provincie veel geld steken in het verlagen van het middenstuk omdat de huidige hoogte niet bevalt en te hoog is.

Ook hadden wij gerekend op een betere oversteek bij de Brandsweg in verband met de veiligheid van de bezoekers van de manage, het voetbalveld en de achterliggende zandverstuiving.

Aan een opmerking over de omleidingsroute en de gevolgen daarvan voor de betreffende wegen zullen wij ons maar niet wagen. Eigenlijk schieten woorden daarvoor te kort.

De avondwandelvierdaagse moest worden afgelast op de geplande data vanwege de extreme hitte. Gevolg was wel dat later in het jaar we werden geconfronteerd met maar de helft van het aantal gebruikelijke deelnemers. Door de vierdaagse iets vroeger in het seizoen te plannen hopen wij dit jaar problemen te voorkomen.

Het jaar werd gestart met de nieuwkaarsreceptie. Het bezoek hieraan kan beter, het was wel gezellig.

Tijdens de jaarvergadering werd de voorzittershamer door Jos van den Berg overgedragen aan Ruud van der Horst. Jos bleef wel aan als bestuurslid. Afscheid werd genomen van Arjan Mol als bestuurslid. Tussentijds moesten we dit jaar afscheid nemen van Melissa Bruijnes als bestuurslid.

Koningsdag was een geslaagd evenement. We blijven ons inzetten voor een grotere optocht. Het touwtrekken was geslaagd al kostte het enorm veel moeite de benodigde ploegen bijeen te krijgen. Voor het eerst werd een horecapleintje ingericht en dat was succesvol. Gert Jan van Olst en Peter van Olst danken wij voor het meedenken.

Dodenherdenking lijkt ieder jaar meer belangstellenden te trekken hetgeen wij een goede ontwikkeling vinden. Dit jaar hopen wij stil te staan bij 75 jaar bevrijding, de voorbereidingen zijn al in 2019 gestart. Johan van der Kolk bedanken wij voor zijn bijdrage aan zowel Koningsdag als de dodenherdenking.

Door een subsidie uit het fonds vitale kernen konden wij zelf marktkramen aanschaffen waarvan eer jaarlijks vijf aan non-profit organisaties beschikbaar kunnen worden gesteld. Het verven van de kramen nam meer tijd in beslag dan gedacht.

Op verzoek van de buurtvereniging werd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet een bezoek gebracht aan Hulshorst. Hierbij werd onder meer een plan voor een trimbaan in Hulshorst gepresenteerd, gesproken over woningbouw in Hulshorst en een nooduitgang voor de bewoners van de wijk Braambosch. Daarna werd een open  avond gehouden waarop bewoners vragen konden stellen aan het college. Het werd een goede avond. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de uitwerking van enkele voorstellen. Belangrijk is onder meer de woonvisie omdat daarin de woningbouw in Hulshorst aan de orde komt. Wij zullen dit nauwlettend volgen.

De wiekdagen waren geslaagd, wel moeten we nog sleutelen aan het programma voor de zaterdag om een betere overgang te krijgen van de markt naar het afsluitende programma. De wiekenloop als onderdeel van de wiekdagen trekt ieder jaar meer deelnemers. Door extra sponsoring van Europarcs kon de wedstrijd een extra stimulans worden gegeven. De leiding van het vakantiepark heeft de wedstrijd ook bijgewoond en was tevreden.

De spooktocht werd weer geregeld door Rachel Smink en werd goed bezocht. We danken de voetbalvereniging voor de samenwerking.

De intocht van Sinterklaas was een succes al moesten we wel de hulp inroepen van een hulp-sinterklaas. Zo’n tachtig kinderen waren aanwezig in het dorpshuis.

Het stamppottenbuffet is toch steeds weer een toppertje en trok ditmaal rond de zestig deelnemers. Door het slechte weer was de belangstelling voor de wandeltocht over het Hulshorsterzand wat minder. De familie Pap dank voor de inzet.

Wij zijn overigens bijzonder tevreden met alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de buurtvereniging. Zonder hun steun was niet alles te verwezenlijken geweest. Dank voor jullie inzet.

Bij het klaverjassen zien we nog steeds een stagnatie van het aantal leden door het ontbreken van aanwas van jongeren. De jeu de boulesvereniging doet het goed al zijn ook hier jongeren welkom.

De koffieochtenden worden nog steeds matig bezocht. De deelnemers die er wel zijn ervaren de bijeenkomsten echter al zeer waardevol.

Het informatiescherm in het dorpshuis kon nog niet worden geplaatst, wel zijn inmiddels de voorbereidingen getroffen om dit op korte termijn alsnog te realiseren.

De volkskerstzang mag succesvol worden genoemd.

Al met al een goed jaar, de verontwaardiging welke de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg veroorzaakte, buiten beschouwing latend.

Rest mij de mede bestuursleden te danken voor hun inzet.

Wijnand Kooijmans

   secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt