Jaarverslag 2017 en notulen jaarvergadering 2017 buurtvereniging Hulshorst

JAARVERSLAG BUURTVERENIGING HULSHORST 2017

 

In 2017 hebben wij als Buurtvereniging het 70-jarig bestaan mogen vieren. In januari werd hiervoor een receptie gehouden maar de nadruk lag op de wiekdagen. Een week lang zijn activiteiten gehouden.

Dankbaar zijn wij voor de vele vrijwilligers die aan alle activiteiten in 2017 hebben deelgenomen en daardoor hebben gemaakt dat de activiteiten niet alleen doorgang konden vinden maar ook zijn geslaagd.

Tijdens Koningsdag moest opnieuw worden uitgeweken naar manege De Bullen Enk. Wij zijn het bestuur dankbaar dat wij van deze accommodatie gebruik mochten maken en daardoor het middagprogramma doorgang kon vinden.

De aubade tijdens Koningsdag werd, gezien het drukke programma van burgemeester Breunis van de Weerd, afgenomen door loco-burgemeester Gert van den Berg. Gelukkig was de belangstelling goed te noemen. Dat geldt ook voor de wedstrijd Heel Hulshorst bakt welke voor de eerste maal werd gehouden. Door de jury werd de taart van Joke van Olst tot winnaar gekozen. Wij danken trompettist Van de Kolk voor zijn medewerking aan de aubade en het spelen van The Last Post tijdens de dodenherdenking. Wij hopen ook dit jaar weer een beroep om hem te mogen doen.

Nieuw was in 2017 de wiekloop welke werd gehouden in samenwerking met de Loopgroep 2000 uit Zeewolde. Met tweehonderd deelnemers kan van een succes worden gesproken. Gekeken wordt of hiervan een jaarlijks terugkerend evenement kan worden gemaakt. Het vraagt wel een inzet van veel vrijwilligers.

De spooktocht trok rond de negentig deelnemers. Onder meer werd deelgenomen door een groep van Europarcs Resort Veluwemeer. Met hen hebben wij in 2018 op een aantal terreinen mogen samenwerken. Onder meer verzorgden zij het stamppottenbuffet in december. Met rond de 45 deelnemers blijkt dit nog steeds aan te slaan. Wij kijken hoe wij hieraan in 2018 een vervolg kunnen geven. Rachel Smink zijn wij ten aanzien van de spooktocht de nodige dank verschuldigd gezien de vele tijd welke zij hierin heeft gestoken.

De koffieochtenden in samenwerking met de Hervormde Kapel zijn doorgegaan. Het aantal deelnemers liet echter vaak te wensen over. Dat maakt dat in het najaar van 2017 met een delegatie van de Hervormde Kapel overleg heeft plaatsgevonden hoe de koffieochtenden nieuw leven kunnen worden ingeblazen.

De lampionnenoptocht over de zandverstuiving moet helaas worden afgeblazen in verband met de weersomstandigheden. In het kader van WinterLicht vond wel een optreden plaats van het koor Canto Felice. Dat werd door de rond de dertig aanwezigen bijzonder gewaardeerd. De vraag ligt nog ter beantwoording of in 2018 mogelijk een optreden van dit koor kan plaatsvinden.

Koningsdag 2017 was een succes. Wij zijn Peter en Gert Jan van Olst dankbaar voor de steun die zij bij de organisatie hebben verleend. Het blijft een zorg de optocht in stand te houden. Wij doen dan ook een beroep op alle inwoners hieraan zo veel mogelijk mee te werken.

De avondwandelvierdaagse trok rond de tweehonderd deelnemers, een aantal vrijwel gelijk aan 2016. Het vinden van een orkest dat wil optreden bleek moeilijk. Dat maakte dat op het laatste moment door Leon Wijnbergen nog een draaiorgel kon worden geregeld. Een bijzondere ervaring. De avond fietsvierdaagse blijft qua deelnemers onder de maat. Wij hebben echter nog een voorraad medailles zodat deze ook in 2018 wordt gehouden.

Ten aanzien van de buurtapp hebben wij de gemeente gevraagd om extra borden te plaatsen bij de ingang van de wegen naar de bebouwde kom. Tot op dit moment hebben wij daarop geen reactie mogen ontvangen van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Waar mogelijk hebben wij het algemeen belang van de inwoners van Hulshorst trachten te behartigen. Of dit nu ging om het herstel van wegen of het bepleiten van woningbouw. Wij zouden graag zien dat er ook huur- en seniorenwoningen worden gebouwd in Hulshorst maat hiervoor is het noodzakelijk dat de gemeente de grondprijs afwaardeert. De behoefte hieraan bestaat zeker, zo hebben wij van meerdere inwoners vernomen.

De jeu de boulesclub houdt in de wintermaanden koersbal en dat blijkt bijzonder aan te slaan. Voor hen is in 2017 een tweede mat aangevraagd in het kader van de regeling vitale kernen. Wij hopen dat hierover in 2018 een positief besluit kan worden genomen.

De belangstelling voor het klaverjassen kent een terugloop. De deelnemers zijn over het algemeen op leeftijd en dat maakt dat wij ons toch enigszins zorgen maken over de voortgang in de toekomst. De inkomsten zijn van belang voor onze vereniging.

Als buurtvereniging zijn wij betrokken bij het overleg via Nunspeet uit de Kunst en het Toeristisch Recreatief Overleg Platform (TROP). Pogingen een steunpunt van de VVV in Hulshorst te vestigen hebben tot nu toe nog geen resultaat opgeleverd. Wij hopen dit in 2018 toch te realiseren.

De dodenherdenking 4 mei trekt steeds meer belangstellenden. In 2017 werd opnieuw, na het gemeentebestuur, gezamenlijk een krans gelegd door vertegenwoordigers van de Hervormde Kapel en de Buurtvereniging Hulshorst.

In 2017 werd de eerste aanzet gegeven om te komen tot een energieplatform in Hulshorst. In 2018 moet hieraan een vervolg worden gegeven.

Het eiertikken- en eierzoeken blijft een succes. De Paasrit trok te weinig deelnemers. Dat maakt dat in 2018 een nieuwe en wellicht laatste poging wordt ondernomen dit evenement van de grond te tillen.

De wiekdagen werden over het algemeen goed bezocht. Wel vielen enkele onderdelen in het water. De pannenkoekenmaaltijd werd bijzonder drukbezocht, de baksters zijn wij de nodige dank verschuldigd. Maar ook de kinderactiviteiten trokken veel bekijks. We bekijken nog hoe de markt op de vrijdag een betere invulling kan worden gegeven. Onder meer door meer kramen aan te bieden waardoor wij een beroep doen op de huur van kramen van de Hervormde kerk in Nunspeet.

Namens de ijsclub is door ons een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het fonds vitale kernen. Wij zijn blij dat hiervoor inmiddels vijfduizend euro aan subsidie is verleend. Nu nog hopen op ijs.

Voor het eerst werd een vrijwilligersavond gehouden. De opkomst had hoger kunnen zijn maar het betreft een initiatief wat navolging verdient en krijgt.

Dank zijn wij ook verschuldigd aan Rob Smink die vaak de moeilijke taak had invulling te geven aan zowel zijn taak als beheerder van het dorpshuis als zijn rol als bestuurslid van de Buurtvereniging. Dan kan het best eens gaan om belangen welke botsen.

Al met al hebben wij een goed jaar gehad en zijn wij met vertrouwen begonnen aan 2018. Graag sluiten wij af met een dankwoord aan het adres van de mede-bestuurders en de vrijwilligers.

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

 

 

NOTULEN JAARVERGADERING BUURTVERENIGING HULSHORST 06-03-2017

 

Gehouden in het dorpshuis De Wieken. Aanwezig 22 leden.

 

 1. Door voorzitter Jos van den Berg die memoreert dat dit de tweede jaarvergadering is met het huidige bestuur. Al moet deze avond afscheid worden genomen van twee bestuursleden. Hierop wordt later in de vergadering teruggekomen.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Bericht van verhindering is ontvangen van Rachel Smink.
 3. Notulen jaarvergadering 2016. Deze worden ongewijzigd vastgesteld. Marga Huisman merkt op dat de stukken moeilijk terug te vinden waren op de website waardoor ze pas kort voor de jaarvergadering kennis heeft kunnen nemen van de stukken. Deze zijn terug te vinden op de website onder de knop older-post zo wordt geantwoord.
 4. Jaarverslag secretaris. Gert Drost mist in het jaarverslag de totstandkoming van de app-groep. Dit wordt aangevuld.
 5. Jaarverslag penningmeester. Jolanda Smink deelt mede dat het financieel verslag op tafel ligt, het jaarverslag met een positief resultaat is afgerond en de kas is gecontroleerd.
 6. Verslag kascommissie. Peter van Olst voert, mede namens Linda Vis-de Jager het woord. De financiën zijn keurig bijgehouden en zeer overzichtelijk. De inning van de contributie wordt wel een aandachtspunt genoemd voor het bestuur waarop in 2017 actie moet worden ondernomen. Het jaarverslag biedt volgens de kascommissie een getrouw beeld en sluit met 860 euro positief. Voorgesteld wordt het bestuur en in het bijzonder de penningmeester decharge te verlenen.
 7. Benoeming kascommissie. Linde Vis- de Jager is aftredend. Peter van Olst gaat de kascommissie vormen, samen met Jan de Zwaan. Als reserve-lid treedt op Gert Drost.
 8. Afscheid wordt genomen van de niet aanwezig Niels Drost. En van Ilja van den Beld. Voorzitter Jos van den Berg brengt haar hartelijk dank en roemt het dat iemand vrijwilligerswerk wil doen voor de buurtvereniging. Hij geeft aan dat Ilja wel beschikbaar blijft wanneer een oproep op haar wordt gedaan. De kandidaat-bestuursleden Melissa Bruynes en Nienke Westerink worden benoemd. Melissa geeft aan 25 jaar te zijn, sporten en een gezonder leven belangrijk te vinden en verder graag creatief bezig te zijn. De voorzitter geeft aan dat de buurtvereniging daaraan behoefte heeft. Nienke Westerink is 34 en woont aan de Hoefslag. Ze heeft hier recent een schoonheidssalon geopend en zet zich graag in voor het organiseren van activiteiten. Beiden worden verwelkomd door de voorzitter. De aftredende bestuursleden Jolanda Smink, Arjan Mol en Wijnand Kooijmans worden herkozen.
 9. Komt te vervallen.
 10. Programma Koningsdag. Gerard Berends informeert naar de samenwerking met de school. De secretaris antwoord dat de contacten goed zijn. Het bestuur van de school houdt vast aan de Koningsspelen waar ook een financiële vergoeding tegenover staat. Wel wordt een beroep gedaan op de school een wagen te versieren voor de kleutergroepen, de kinderen te stimuleren fietsen te versieren en mee te doen aan de aubade.
 11. Programma wiekdagen. Linda Vis- de Jager noemt het leuk dat een hele week activiteiten worden ondernomen. Rob Smink geeft aan dat het darten voor kinderen komt te vervallen.
 12. Vaststellen contributie. Gezinnen 12,50 euro, individuele leden 10 euro. Gerard Berends informeert naar het ledenbestand. Aangegeven wordt dat dit enigszins is vervuild omdat niet alle leden hebben betaald. Alle leden ontvangen een brief waarin hen informatie wordt gevraagd. De brief wordt van een retourenveloppe voorzien. Aan de hand hiervan wordt een ledenpas verstrekt. André Hop vraagt of het een goed idee is mensen ook hun e-mailadres te vragen. Geantwoord wordt dat dit gaat gebeuren. Deze actie is tevens bedoeld het ledenbestand te moderniseren en daarmee ook gevolg te geven aan de oproep van de kascommissie. Gekeken wordt nog of de brief ook aan niet-leden kan worden verstuurd.
 13. Gerard Berends zegt dat gesproken is over een taxatiemiddag van antiek maar hoort hier niets meer van. De secretaris antwoord dat gekeken wordt of dit eind dit jaar kan plaatsvinden. Vorig jaar heeft de taxateur zich afgemeld. Ook vraagt Berends of de koffiesoos zich leent voor informatie over goede doelen. De secretaris antwoord dat dit al eerder het geval is geweest maar gezien de ervaring van de laatste keer is afgesproken dat de inleiding maximaal een half uur mag duren. Linda Vis – de Jager bedankt het bestuur voor de inzet.
 14. Door de voorzitter met een dankwoord voor ieders aanwezigheid.

 

Wijnand Kooijmans

secretaris

 

 

 

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  Spring naar toolbar