nieuws

Algemene Ledenvergadering 20 Maart 2023

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de algemene ledenvergadering maandag 20 maart 2023 in het dorpshuis De Wieken. De aanvang is om 19.30 uur.

De agenda:

 • Opening door de voorzitter;
 • Ingekomen stukken;
 • Notulen jaarvergadering 2022;
 • Jaarverslag secretaris;
 • Jaarverslag penningmeester;
 • Verslag kascommissie;
 • Verslag evenementencommissie;
 • Aftreden voorzitter en benoeming nieuwe voorzitter. Ruud van der Horst stelt zich niet herkiesbaar als voorzitter. In zijn plaats stelt het bestuur kandidaat Stefan Schuiling;
 • Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wijnand Kooijmans, Remco Mulderij en Jos van den Berg. Kandidaat worden gesteld Arend Jan Wajer en Leo van Oostrom. Aftredend maar herkiesbaar volgens rooster is Nienke Westerink. Kandidaten voor de openstaande vacature en tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering worden ingediend via de secretaris. w.kooymans1948@gmail.com;
 • Pauze en bestuurswisseling;
 • Benoeming kascommissie;
 • Begroting 2023 en vaststellen contributie 2024;
 • Concept programma 2023 evenementencommissie;
 • Belangenbehartiging door bestuur;
 • Rondvraag;
 • Sluiting.

Wijnand Kooijmans, Secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt