nieuws

agenda jaarvergadering

De Buurtvereniging Hulshorst houdt woensdag 19 mei de algemene ledenvergadering in dorpshuis De Wieken. De aanvang is om 19.30 uur. De agenda:

01. Opening;

02. Vaststellen agenda;

03. Ingekomen stukken;

04. Notulen jaarvergadering 2020;

05. Jaarverslag secretaris 2020;

06. Jaarverslag penningmeester;

07. Verslag kascommissie;

08. Benoeming kascommissie. Geurt de Zwaan is niet herkiesbaar. Voorgesteld wordt Wim Mouw te herbenoemen met Jan de Zwaan als nieuw lid en Geurt de Zwaan als reserve lid;

09. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar Rob Smink en Jan Willem Griffioen. Voorgesteld wordt geen nieuwe bestuursleden te benoemen en bestuur in te krimpen tot zeven personen. Aftredend maar herkiesbaar zijn Esther Poorter en Wijnand Kooijmans. Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij het secretariaat: w.kooymans1948@gmail.com

10. Programma 2021 onder voorbehoud corona-regels;

11. Vrijwilligers gezocht;

12. Rondvraag;

13. Sluiting.

Wijnand Kooijmans

        secretaris

Wat je misschien ook leuk vindt