nieuws

HULSHORST – De aanleg van een tochtsloot moet voorkomen dat de plannen voor vernatting van het gebied Bloemkampen effect hebben op de omringende terreinen.

Om de uitvoering van het plan te kunnen volgen en de effecten daarvan op de omgeving laat Natuurmonumenten twee zogenoemde nulmetingen uitvoeren. In de eerste is de huidige staat van landbouwpercelen die grenzen aan het plangebied vastgelegd. Alle deelnemers hebben hiervan inmiddels ook een verslag ontvangen. In de andere nulmeting wordt de de bouwkundige staat van de woningen vastgelegd.

Mocht iemand tegen de verwachting in toch een verslechtering van de landbouwgronden ervaren of schade aan de woning constateren dat zijn deze nulmetingen het vertrekpunt naar oplossingen te zoeken of een schadevergoeding aan te vragen.

In het gebied Bloemkampen gaan de weilanden veranderen in bloemrijke gras- en hooilanden. Over een aantal jaren moeten de weilanden onder meer geel van de dotterbloemen kleuren. De plannen zijn inmiddels in een dusdanig ver gevorderd stadium dat hiervoor vergunning kan worden aangevraagd. Onder meer worden de plannen getoetst of ze zorgvuldig zijn opgesteld, de gestelde doelen kunnen worden behaald en of er voldoende rekening is gehouden met de omgeving, zodat geen nadelige gevolgen optreden buiten het plangebied.

Om de natuurdoelen te halen is het nodig dat het gebied natter wordt en de bodem minder voedselrijk. Het gebied kan het water langer vasthouden en natter worden door greppels, sloten en beken ondieper te maken. De bodem wordt minder voedselrijk gemaakt door de voedselrijke bovenlaag af te graven en af te voeren. Het fosfaatgehalte wordt omlaag gebracht via een uitgebalanceerde bemesting en het afvoeren van het maaisel gedurende een aantal jaren.

Door de te nemen maatregelen moet het gebied gevarieerder worden, waardoor planten die van natte voeten houden weer volop kansen krijgen. Er moet een afwisseling komen van kruidenrijke, vochtige en natte hooilanden. Op een aantal plekken is ruimte voor koeien om te grazen. Opzet is dat het toekomstige natuurgebied door Natuurmonumenten toegankelijk wordt gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Wat je misschien ook leuk vindt