Nieuws

Bijeenkomst met college B en W van Nunspeet in Hulshorst

HULSHORST – Tijdens het werkbezoek van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders aan Hulshorst is door de buurtvereniging het plan gepresenteerd voor de aanleg van een trimbaan.

Een precieze locatie is nog niet aangegeven, dat heeft onder meer te maken met wie eigenaar is van welk bosperceel in de omgeving van de Brandsweg. Het gaat om een compleet plan waarvan de kosten ruim tienduizend euro bedragen en dat is ontworpen door Leon Wijnbergen.

Het plan werd door vicevoorzitter Rob Smink overhandigd aan wethouder Mark van de Bunte. Tijdens het werkbezoek werden enkele locaties in Hulshorst bekeken. Onder meer naar een terrein dat eigendom is van de gemeente Nunspeet en dat, volgens de buurtvereniging, prima geschikt is voor de bouw van woningen in de sociale sector en seniorenwoningen.

Het moet dan wel gaan om woningen in een betaalbare prijsklasse. Het liefst ziet de buurtvereniging ook enkele seniorenwoningen gebouwd waar zorg mogelijk is. Volgens wethouder Gert van den Berg is dat in een plek als Hulshorst echter moeilijk te realiseren.

Wethouder Jaap Groothuis werd tijdens het bezoek geconfronteerd met een bewoonster die aangaf dat haar beloofd is dat op het betreffende terrein zeker de eerste 25 jaar niet wordt gebouwd. Mede gezien een archeologische vondst in de vorm van een boerderij. Groothuis is echter niets bekend van een dergelijke toespraak en gaat met de betreffende bewoonster in gesprek.

Door de buurtvereniging is tevens gepleit voor een tweede ontsluiting van de wijk Braambosch die alleen bij calamiteiten wordt opengesteld. Het kan dan gaan om een weg maar ook om een dubbelzijdig fietspad dat bij noodsituaties kan worden opengesteld voor andere weggebruikers. De aansluiting van de Braambosch op de Harderwijkerweg wordt veiliger gemaakt.

Ingegaan werd ook op de plannen voor het onderbrengen van een peuterspeelgroep in het dorpshuis De Wieken. Dit in combinatie met een groep van nul tot vier jaar en naschoolse opvang. Voorwaarde is wel dat het dorpshuis hiervoor wordt aangepast, onder meer moet er een slaapgelegenheid komen. Realisering is alleen mogelijk met steun van de gemeente maar wordt wel van belang gevonden om de leefbaarheid te behouden en te verbeteren.

Gepleit werd voor glasvezel, ook als het gaat om minder rendabele gebieden in het buitengebied. Kritiek was er op het realiseren van schuilgelegenheid in de Hulshorsterenk. Volgens wethouder Groothuis is dat op grond van het huidige bestemmingsplan mogelijk omdat voorrang is gegeven aan dierenwelzijn.

De Harderwijkerweg wordt binnen de bebouwde kom van nieuw asfalt voorzien. Hierbij wordt in het midden een lichte verhoging aangebracht. Er was een pleidooi het tweezijdig fietspad tussen de Brandsweg en de Zandhuis te verlengen tot de Klarenweg. De inritten tussen het fietspad en de rijbaan worden door de gemeente in dezelfde stijl uitgevoerd.

Gekeken wordt of met omwonenden en de eigenaar van Fusion Plaza een gesprek kan worden gehouden om te komen tot de oplossing voor de parkeerproblemen bij de eetgelegenheid. De plannen binnen de bebouwde kom wil de gemeente nog dit jaar uitvoeren, buiten de bebouwde kom worden de maatregelen in 2020 uitgevoerd.

Bewoners van Onder de Bos en het Molenpad zien de problemen die hier ontstaan bij het passeren graag aangepakt. Voor Onder de Bos wordt gepleit voor het instellen van eenrichtingsverkeer tussen de Brandsweg en de Zandhuis. Bewoners krijgen nu commentaar van fietsers wanneer ze hier hun hond uitlaten.

Gepleit wordt voor het meer vooraf betrekken van burgers bij plannen, onder meer als het gaat om de plaatsing van windmolens. Ook wordt gepleit voor de aanleg van een zebrapad zodat schoolkinderen en wandelaars gemakkelijker de Harderwijkerweg kunnen oversteken.

Burgemeester Breunis van de Weerd gaf Hulshorst een compliment voor alle activiteiten die hier worden ontwikkeld door de inzet van vrijwilligers. Maar gaf ook de boodschap mee in de toekomst te kijken naar de aanpak van de groeiende eenzaamheid onder vooral ouderen.


Wat je misschien ook leuk vindt